Toonaangevend in wereldwijde hulpverlening
Eurocross Assistance Netherlands B.V. (Eurocross) is onderdeel van Achmea en al sinds 1982 toonaangevend als het gaat om wereldwijde hulpverlening. Miljoenen mensen kunnen rekenen op de hulp van Eurocross, waar ook ter wereld. Medische hulp en vervoershulp, maar ook dichter bij huis, bijvoorbeeld op het gebied van brand-, storm- of waterschade. Ook biedt Eurocross zekerheid met Eurocross Personenalarmering waardoor mensen op leeftijd of met een lichamelijke beperking langer zelfstandig kunnen wonen.

Dit privacy beleid regelt de manier waarop Eurocross Assistance informatie van haar klanten verzamelt, gebruikt, onderhoudt en publiceert. Dit privacy beleid is van toepassing op de website en alle producten en services die worden aangeboden door Eurocross Assistance.

Achmea B.V. is verantwoordelijk
Eurocross Assistance is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens in vertrouwde handen
Doet u een beroep op de hulpverlening van Eurocross Assistance? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hulpvragers
Van hulpvragers verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats en andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie
 • E-mailadres
 • De samenstelling van het gezin en de naam van de partner en eventuele kinderen
 • De geboortedatum, ook van partner en kind(eren).
 • Het geslacht
 • De nationaliteit
 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen, bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer en andere verzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd:
  • de aanleiding van de hulpvraag;
  • de aard of de omvang van de schade;
  • de locatie, datum of tijdstip van de gebeurtenis;
  • de verblijfplaats en verblijfsduur van de hulpvrager(s);
  • overige informatie die nodig is voor de hulpverlening.
 • Het kenteken
 • De leasemaatschappij, als de auto een leaseauto is

Aanverwanten van hulpvragers
Met aanverwanten bedoelen we bijvoorbeeld familieleden maar ook hulpverleners. Van aanverwanten verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats en andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie.
 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen, bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer en andere verzekeringsgegevens.
 • Gegevens over de hulpverlener, bijvoorbeeld gegevens uit het BIG-register.
 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met verschillende redenen, namelijk:

 • Voor ondersteuning van medewerkers van Eurocross bij hun activiteiten voor een adequate en efficiënte dienstverlening.
 • Voor het uitvoeren van hulpverlening volgens verzekeringsvoorwaarden. Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden van de opdrachtgevers van Eurocross.
 • Voor het registreren en beheren van gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de hulpverlening.
 • Om dossiers op een juiste manier financieel te kunnen afhandelen.

 Wie ontvangt de gegevens?
De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • Opdrachtgevers van Eurocross, zoals verzekerings- en leasemaatschappijen
 • Dochtervennootschappen
 • Onderdelen van Achmea B.V.
 • Afdelingen binnen de Achmea B.V., zoals de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Business Control, Internal Audit en Contractbeheerders
 • Uitvoerders die direct of indirect door Eurocross worden ingeschakeld, bijvoorbeeld pechhulpverleners

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?
Eurocross werkt wereldwijd. Het is niet van tevoren bekend waar een hulpvrager of één van zijn reisgenoten ziek wordt of hulp nodig heeft. Wij kunnen daarom geen contracten opstellen met partijen die hulp ter plaatse verlenen. Bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten of geheimhoudingsverklaringen. We kunnen daardoor niet altijd vaststellen of de bescherming van persoonsgegevens bij deze partijen voldoende is gewaarborgd. Gegevens worden in dergelijke gevallen alleen uitgewisseld indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 van de AVG.

Hierin staat dat het uitwisselen van persoonsgegevens is toegestaan indien:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele verplichting.
 • dit in het belang is van de betrokkene.
 • dit op verzoek en met toestemming van de betrokkene is.

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?
De gegevens die wij gebruiken en waarvoor wij die gebruiken, hangt af van de situatie die van toepassing is. Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken wanneer van tenminste 1 van onderstaande, in de wet vastgelegde situaties, sprake is.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens. Wij hebben u in dat geval uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons of tussen u en een verzekeringsmaatschappij.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland en u kunt ons niet zelf te woord staan.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen van ons of van een derde (behalve als uw belangen zwaarder wegen). Het moet dan gaan om gerechtvaardigde belangen, zoals:
   • administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • marketing;
   • fraudebestrijding;
   • managementinformatie;
   • product en dienstontwikkeling.

Welke contactmomenten leggen wij vast?
Wij leggen vast wat wij met u afspreken. We gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Voorbeelden van contactmomenten die we vastleggen zijn:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • Telefoongesprekken.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds extra maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens
Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer (BSN), bankgegevens en uw medische gegevens.

Onze medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw medische gegevens. De medisch adviseurs zijn in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven, artsen of verpleegkundigen. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van een medisch adviseur. Zowel de medisch adviseurs als de medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard of zolang verplicht is voor de wet.

Wij gebruiken ook cookies
Eurocross Assistance gebruikt cookies die weinig invloed hebben op uw privacy. Dit zijn zogenaamde analytische cookies. We gebruiken ze om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website om onze site te verbeteren en meer gebruikersvriendelijk te maken. Ook gebruiken we deze cookies om gegevens op te slaan als:

 • Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt.
 • Welk apparaat u gebruikt.
 • Vanaf welke site u op onze site bent gekomen.
 • Wanneer en hoe lang u onze site bezoekt of gebruikt.
 • Welke pagina’s u bezoekt op onze site.

Deze gegevens zijn niet terug te herleiden naar een persoon.

Deze cookies plaatsen we altijd. We vragen hiervoor geen toestemming.

Cookie-overzicht
Bekijk het overzicht van door ons gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen.

Cookie leverancier Soort cookie Doel(en) cookie Opgeslagen persoonsgegevens Geldigheidsduur Cookie
Matomo (Piwik) Analytisch Inzage in gebruik website Geen 13 maanden


Regels en wetten voor privacy
Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Telecommunicatiewet.

Uw rechten
Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen;
 • uw gegevens laten verwijderen (het komt echter vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan de verplichte bewaartermijn van toezichthouders te houden);
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Wilt u gebruik maken van bovenstaande rechten?
Dan kunt u per brief een verzoek indienen. Wij vragen u daarbij een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Let wel op: zorg ervoor dat uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar zijn gemaakt voor verzending. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Compliance & Operational Risk Management Eurocross Assistance
Postbus 175
2300 AD Leiden

Hebt u een vraag, tip of klacht over privacy?
Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Een klacht indienen kunt u bij Autoriteit Persoonsgegevens doen.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen
Dit doen wij bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze versie is van 19 juni 2018.